Epstein-Barr-Virus (PCR) DNA-Identifik.

Synonyme
Kürzel: EBVPID
Methode
Fremdversand