Gliadin-IgA im Stuhl

Synonyme
Kürzel: GLIST
Methode
Fremdversand