Leptospiren IgM (EIA)

Synonyme
Kürzel: LEPTOM
Material
Methode
Fremdversand