MTHFR-677/1298-Mutation

Synonyme
Kürzel: MTHF
Material
EDTA-Blut
Methode
Fremdversand