Retikulocyten

Synonyme
Kürzel: RETI
Material
EDTA-Blut