Somatomedin C (IGF-1) CLIA

Synonyme
Kürzel: SOMC
Material
gefrorenes Serum
Methode
Fremdversand