Antistaphylolysin

Synonyme
Anti-Staphylolysin, ASTA, Staphylokokken-Ak, Kürzel: ASTA
Material
Ansatztage/Dauer
MO - FR
Nachforderungsfrist
7 Tage
Methode
Fremdversand
Stand
2020-04-15