Untersuchung auf MRSA (PCR)-Nasen-AB

Synonyme
Kürzel: MRSA-NA